وعده های غذایی شیر خوار در ماه دهم

وعده های غذایی شیر خوار در ماه دهم

صبحانه:

شیر مادر، فرنی یا حریره بادام

میان وعده صبح:

شیر مادر، میوه، ماست و نان

نهار:

شیر مادر، سوپ های متنوع و کته نرم

میان وعده عصر:

شیر مادر، میوه، ماست و نان

شام،

شیر مادر، پوره انواع سبزیجات

شیر مادر بهترین تغذیه برای شیر خوار است.

افزایش مهارت جویدن:

برنامه غذایی شیر خوار در ماه دهم زندگی